ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบทั้งในและนอกโรงเรียน

๑.๑ ทรงผม

– นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นยาวไม่เกิน ๓ ซม.  ไม่ใส่น้ำมัน ไม่ย้อมสี

– นักเรียนหญิง ผมทรงบ๊อบ หรือทรงหน้าม้า ไม่ใส่น้ำมัน ไม่ย้อมสี

๑.๒ การแต่งกาย

– นักเรียนชายให้เอาเสื้อใส่ในกางเกง คาดเข็มขัดหัวสี่เหลี่ยม หรือหัวเสือ อยู่ในระดับสะดือ ไม่สวมหมวก

ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ส่วนในวันพลศึกษาให้สวมชุดพละที่โรงเรียนกำหนดให้

– นักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผูกคอซองสีน้ำเงิน สวมกระโปรงสีกรมท่า

ยาวเสมอเข่าหรือเลยเข่าเล็กน้อย วันที่มีพลศึกษา ให้สวมชุดพลศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้  วันที่เรียน

ยุวกาชาดสวมเครื่องแบบยุวกาชาด

๑.๓ รองเท้า

– นักเรียนชายสวมรองเท้าสีน้ำตาล ถุงเท้าสีเดียวกัน ในวันแต่งลูกเสือให้สวมถุงเท้าลูกเสือชนิดยาวสีกากี

พร้อมพู่พับต่ำกว่าเข่าเล็กน้อย

– นักเรียนหญิงสวมรองเท้าหนังสีดำ มีสายคาดติดกระดุม ๑ เม็ด ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่อนุญาตให้สวม

รองเท้าผ้าใบสีขาวในวันปกติ ยกเว้นมีพลศึกษา

๑.๔ หมวก

– ทั้งนักเรียนหญิงและชาย ไม่อนุญาตให้สวมหมวกใดๆในเวลาเรียนทั้งสิ้น ยกเว้นหมวกลูกเสือและ

ยุวกาชาด

๒. นักเรียนต้องมีสัมมาคารวะและความสุภาพเรียบร้อย

๒.๑ นักเรียนควรแสดงความเคารพครูอาจารย์ ผู้อาวุโสทุกท่าน ด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเต็มใจ

๒.๒ นักเรียนต้องไม่กล่าววาจาหยาบคาย วาจาไม่สุภาพ และไม่ใช้ภาษาถิ่นกับคณะครู

๒.๓ นักเรียนต้องไม่แสดงกริยาอาการลบหลู่ หยอกล้อครูอาจารย์

๒.๔ นักเรียนต้องไม่แสดงอาการโห่ ฮาป่าเพื่อนๆและบุคคลทั่วไป

๒.๕ นักเรียนต้องไม่ถือวิสาสะเข้าไปเล่น ใช้ ดื่มน้ำ หยิบของในห้องกิจกรรม

๓. นักเรียนต้องมาโรงเรียน เข้าเรียน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด

๓.๑ นักเรียนต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า และเข้าแถวกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน ในวันที่แต่ง

ลูกเสือและยุวกาชาดให้สวมหมวกให้เรียบร้อย

๓.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้องเข้าเรียนทันกำหนดของเวลาแต่ละคาบอย่างช้าไม่เกิน ๕ นาที และให้

เดินแถวตามถนน ไม่อนุญาตให้เดินลัดสนาม

๓.๓ นักเรียนที่เดินแถวหากพบครูยืนอยู่ให้ก้มหลังเดินผ่านครู กรณีครูเดินผ่านมาให้นักเรียนทั้งแถวยืนตรง

เพื่อแสดงความเคารพ

๓.๔ นักเรียนที่ขาดเรียน ให้แสดงจดหมายลากับครูประจำชั้น ประจำวิชาทันทีในวันที่มาเรียนพร้อม

ลายมือชื่อรับรองจากผู้ปกครอง

๔. นักเรียนต้องรักษาความสะอาด และไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน

๔.๑ นักเรียนต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษโดยไม่มีข้อเกี่ยงงอน

๔.๒ นักเรียนต้องไม่เปิดน้ำ ไฟ หรือพัดลม ทิ้งไว้ ถ้าหากเลิกใช้ให้ปิดเรียบร้อย

๔.๓ นักเรียนต้องไม่ขีดเขียนข้อความอันไม่พึงประสงค์บนทรัพย์สินของโรงเรียน เช่น โต๊ะ ตู้ ฝาผนัง ห้องน้ำ

๔.๔ นักเรียนต้องแจ้งครูทันที กรณีพบทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย

๔.๕ หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้ว ให้ล้างให้เรียบร้อย และไม่ทิ้งสิ่งของที่จะทำให้ห้องน้ำห้องส้วมอุดตัน

๔.๖ หลังจากการใช้หรือยืมเครื่องใช้ของโรงเรียนแล้วให้เก็บส่งคืนให้เรียบร้อย

๔.๗ นักเรียนต้องไม่เป็นคนลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นของตนเอง

๕. การออกนอกบริเวรโรงเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

๕.๑ นักเรียนต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีออกนอกเวลาเรียนคือตอนเช้าก่อนเข้าเรียน

ตอนพักรับประทานอาหารกลางวัน และกลับตามเวลาที่กำหนดโดยรายงานต่อครูผู้อนุญาต

๕.๒ นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน หรือครูประจำชั้น กรณีกำลังเรียนวิชานั้นๆ อยู่ และกลับตาม

เวลาที่กำหนดและรายงานต่อครูผู้อนุญาตทุกครั้ง

๕.๓ กรณีฉุกฉิน เร่งด่วน ให้ขออนุญาตครูคนใดคนหนึ่ง และควรแจ้งให้ครูเวรทราบต่อมาในภายหลังและ

หรือนักเรียนต้องออกไปปฏิบัติภารกิจกับคณะครูอาจารย์ถือว่าคณะครูอาจารย์ดูแลอยู่แล้ว

๖.นักเรียนต้องซื้ออาหารรับประทานอาหารตามเวลา สถานที่ที่กำหนดให้

๖.๑ นักเรียนจะรับประทานอาหารในเวลาเที่ยงวันเท่านั้น

๖.๒ นักเรียนจะต้องเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อนหลัง

๖.๓ เมื่อซื้ออาหารแล้ว ให้มานั่งรับประทานที่โรงอาหารเท่านั้น

๗.นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าห้องพยาบาล

๗.๑ นักเรียนที่เจ็บป่วย ให้เพื่อนหรือแจ้งด้วยตนเองให้ครู พยาบาลทราบ เพื่อนำเข้าพักและดูแลรักษา

๗.๒ นักเรียนที่ไม่เจ็บป่วยไม่อนุญาตให้นอนที่ห้องพยาบาล

๘. นักเรียนต้องไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่เสพ สิ่งเสพย์ติดทุกชนิด และห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

๙. นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียในทางชู้สาว

๑๐. นักเรียนต้องไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธมาโรงเรียน

 

การลงโทษ

๑. ภาคทัณฑ์  ๒ ครั้ง

๒. ทำโทษ

– รดน้ำต้นไม้

– ทำความสะอาดโรงเรียน

– ล้างห้องน้ำ

๓. เชิญผู้ปกครองมาพบ

๔. มีการบันทึกความดี ทำสถิติขึ้นป้ายนิเทศเป็นรายเดือน

๕. การปรับเงินกรณีทำผิดมาตรการข้อ ๑ – ๗ ครั้งแรก ๑ บาท และต่อไปเพิ่มครั้งละ ๑ บาท โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินเป็นนักเรียนที่ได้รับแต่งตั้ง นำเงินที่ได้ฝากสหกรณ์โรงเรียน ดอกผลที่ได้มามอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี