แผนผังโรงเรียน

๑. ห้องประชุมวัชรพล ๙. อาคารเรียนไทยกำพล
๒. อาคารเรียนไทยรัฐ ๑๐. อาคารเอนกประสงค์ไทยรำแพน
๓. อาคารเด็กเล็กไทยปรีดา ๑๑. โรงรถ ครู-นักเรียน
๔. โรงอาหารไทยภิรมย์ ๑๒. น้ำประปา
๕. อาคารเรียน อบต.ทุ่งยั้ง ไทยพิสุทธิ์ ๑๓. ห้องน้ำมัธยม ๑-๓
๖. อาคารเรียนไทยพัฒนา ๑๔. ห้องน้ำประถม ๑-๓
๗. อาคารเรียนไทยวิจักษณ์ ๑๕. ห้องน้ำประถม ๔-๖
๘. อาคารเรียนไทยวิจิตร