ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ก.ค. 2562 ทดสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง

24 ธ.ค. 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>

21 ธ.ค. 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/25 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธ.ค. 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/25 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/25 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>

29 ก.ค. 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ม.ค. 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน หลังคา ฝา ฝ้า ทาสี พื้นกระเบื้อง

<<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช>>

 <<สรุปบัญชีปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง>>

17 ธ.ค. 2557  ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง ฝา ฝ้า ทาสี

<<เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง ฝา ฝ้า ทาสี>>

<<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช.>>

<<แบบแสดงปริมาณงานและราคากลาง>>

<<สรุปบัญชีประมาณราคาและราคากลาง>>

28 ส.ค. 2557 ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)

<<เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)>>

<<ราคากลาง>> <<ราคากลางต่อ>> <<ราคากลางต่อ>>

25 ธ.ค. 2556 ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<<เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์>>

24 ก.ย. 2556 ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับนักเรียน

17 ต.ค. 2555 ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง ผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารเรียน

1  ต.ค. 2555  ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารเรียน