วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์       

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่

มีครูเป็นครูมืออาชีพ

นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการเรียนรู้

๒. จัดหา จัดเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน

๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและผลการวิจัยเป็นเครื่องมือทำงาน และทำงานอย่างมืออาชีพ

๔. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัย การรักการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสำนึกรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีจิตสำนึก รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๗. ร่วมเครือข่ายกับโรงเรียนชั้นนำเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

๘. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๙. พัฒนาทุกด้านให้เป็นแหล่งบริการชุมชน

เป้าประสงค์

๑. โรงเรียนมีทรัพยากร อาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน

๒. บุคลากรมีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คำนวณ วางแผน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๔. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย  รักท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

๖. เป็นแหล่งบริการชุมชน

๗. สาธารณชนมีมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน