มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

………………1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

………………1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ