มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ