มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ ๗ มีแนวการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๐ มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑๑ มีการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น