• โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ร่วมกับเทศบาลตำบลพระเสด็จ จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียง
  • โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กปฐมวัยระหว่างโรงเรียน-เทศบาลตำบลพระเสด็จ(ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรตฺิ ๘๗ พรรษา) ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มสักทอง จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
  • เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้ให้นักเรียนจัดทำกระทงถวายวัดวราดิษถาวาส ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้เข้ารับการประเมินครูดีเด่นไทยรัฐวิทยา ครูกาญจนา ทนันไชย จากคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐวิทยา  ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
  • เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ เรื่อง “การสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรไทยรัฐวิทยา ”  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ TAN LAND ดินแดนแห่งความสุข
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รับโล่วิถีพุทธชั้นนำและได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  • เมื่อวันที่  8 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก ๖อ.  ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ซึงผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  

ข่าวล่าสุด