• เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้ให้นักเรียนจัดทำกระทงถวายวัดวราดิษถาวาส ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้เข้ารับการประเมินครูดีเด่นไทยรัฐวิทยา ครูกาญจนา ทนันไชย จากคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐวิทยา  ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
  • เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ เรื่อง “การสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรไทยรัฐวิทยา ”  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ TAN LAND ดินแดนแห่งความสุข
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รับโล่วิถีพุทธชั้นนำและได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  • เมื่อวันที่  8 กันยายน 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก ๖อ.  ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ซึงผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สวท. อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “สวท. สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ภายในงานได้มีการแสดงของนักเรียนและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ  
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้เข้าการรับประเมินโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยธนาคารออมสินร่วมกับ สพฐ
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปีการศึกษา 2557 จากคณะกรรมการส่วนกลาง  

ข่าวล่าสุด